:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Generalforsamling 2013

Generalforsamling i Vejle Jagtforening den 18/9/2013

 

1. Valg af dirigent: Ove Jensen takkede for valget som blev konstateret lovligt indkaldt og til rette tid i bladet Jæger og på hjemmesiden.

 

2. Formandens beretning. Beretningen blev læst op af næstformand Brian Hansen:

Siden sidste generalforsamling har foreningen gennemført sine sædvanlige aktiviteter og også nogle nye.

Susegården: Igen i år var foreningen på Susegården. Der var de sædvanlige fremmødte, men den trofaste skare var reduceret i forhold til de sidste år. Der blev overnattet et nyt sted uden negative meldinger derfra. Borris: Endnu engang var foreningen i Borris til jagtfeltskydning. I år lidt bedre repræsenteret end sidst, men der er langt op til forgangne tiders deltagerantal. I år var der et ekstremt højt niveau i skydningen, det synes formanden i alt fald, og derfor opfordres til at møde frem til denne gode dag i venners lag. Nr. Snede/Mærkeskydning: Jagtriffelskydningen blev gennemført med stor entusiasme i sit vanlige høje niveau. Der var 12 deltagere + instruktører (det vil Flemming vende tilbage til). Vingsted: Der har været de sædvanlige aftner, men desværre kender jeg ikke fremmødet. Vores flugtskydningskoordinator Peter Hansen har valgt at trække sig pga. stærkt arbejdspres. Der bliver brug for en ny mand, der kan tage over og gå ud og sørge for, at der overhovedet bliver skydning. Tænk over det, når der om lidt skal vælges mandskab til bestyrelsen.

Jagttegn: Bent Keller har givet tilsagn om at tage over indtil videre, men vi opfordrer her til at tænke over, om der i fremtiden er en der vil overtage den post. Det er et stærkt udviklende arbejde med en stor kontaktflade og et stærkt netværk til følge, der også honoreres. Vi arbejder i øjeblikket på at finde egnede lokaler til Bent og det er Jens Tang tovholder på.

 

På baggrund af sidste års sløje opbakning til div. arrangementer og efterspørgsel på nye tiltag har et par ildsjæle valgt at kalde medlemmerne til live. Vi har haft arrangementer med foredrag om ulve, besøg af formanden fra Jægerforbundet, riffelammunition og dens fremtid. Flere og mere interessante skydninger. Vi kan glæde os over en del nye medlemmer, som også har bakket op om disse tiltag, tak til dem.

Bestyrelsen har i år valgt at bruge midler på de skytter der mødte frem i Vingsted med betalt indskydning, køb af kronograf til måling af skudhastighed og gratis pølser til den sidste skydning. Det har øget fremmødet og det er vi glade for.

 

Bak op om vores forening, det er Jer som holder os i live. Dermed blev ordet givet videre til Flemming Ansbjerg fra Riffeludvalget.

 

Riffelskydning

Vi har i år haft følgende arrangementer:

  • Skydning i Vingsted
  • Nr. Snede bukke mærke skydning,
  • Borris Jagtfeltskydning
  • Skydning på løbende vildt i Brande for tysk skydeprøve.

Fremmødet har generelt været rigtigt fint i år og jeg føler at vi så småt er ved at får et rigtig godt foreningsliv omkring riffelskydningen.

I Vingsted har vi i år gjort indskydning gratis (10 skud/våben) og har sat prisen ned for antal skud (fra 35 kr./10 skud til 25kr./10 skud). Dette for at gøre det mere interessant at skyde med foreningen, end blot selv at tage derud.
Vi har, måske af samme grund før sommerferien haft et væsentligt bedre fremmøde end vi har haft de seneste år, til gengæld har det knebet noget med fremmøde efter sommerferien.

Det er min vurdering, at vi har en god ”bukkejagt effekt”, men at det samme desværre ikke gælder for efterårs riffelskydning eller for skytter der skal på tur til udlandet. Det er lidt en skam, for der er mange der skifter kaliber, ammunition og skydestil, så der må da også være behov for træning her.

Nr. Snede blev (som sædvanlig) afholdt i godt vejr. Der var nærmest rekord tilmelding og vi havde en super dag med 20 deltagere (formanden huskede forkert). At disse skød 2 bronze, 5 sølv, 12 Guld og et Guld med Egeløv hvilket viser, at det bare er det hele værd.

Tillykke til Claus Heede med Egeløvet.

Borris var ligeledes en fin tur. Vejeret var med os og skydningen var som sædvanlig udfordrende og underholdende. Vi fik et flot resultat med hjem og Jakob Færgemann fik et sølvmærke. Tillykke til ham.
Der er megen ventetid på resultater fra arrangørerne, jeg vil opfordre til at folk er tålmodige og venter, så vi kan slutte dagen sammen med overrækkelse af præmier.

Brande hjortebane blev lejet i August måned for at vi kunne give medlemmerne en mulighed for at prøve kræfter med løbende vildt på korte afstande. Der var samtidig mulighed for at få det bevis på gennemførelse af den skydeprøve der er et krav for deltagelse i selskabsjagter i flere områder af Tyskland. Der var et beskedent men hyggeligt fremmøde og vi have en super aften i Risbjerg plantage.

Instruktør-kredsen i jagtforeningen er i år blevet udvidet med yderligere 2 instruktører. Kim Hesel og Jakob Færgemann er således nu officielt uddannet af Jægerforbundet til at virke som instruktører. De er naturligvis meget velkomne i kredsen og nu har vi jo så to mere til at hjælpe med skydningerne.

Jeg stopper selv som koordinator af Vingsted skydningerne, Jakob har lovet at tage over og jeg fortsætter som arrangør af Nr. Snede skydningen. Dette skyldes at jeg er startet på uddannelse, som jeg forudser, vil tage en stor del af en allerede sparsom fritid.

Ellers er der blot at takke for en god skydesæson og ønske knæk og bræk i den kommende jagtsæson.

 

Efter Flemmings beretning blev der talt lidt om arrangementerne:

Jens Tang Christensen: vi havde 3 medlemsarrangementer i vinter: Et med forbundsformanden hvor flere var interesseret. Dog er 17 deltagere ikke mange set i forhold til en forening med 400 medlemmer. Der var Ulveaften med 6 deltagere om rovdyr der æder noget af det vi selv vil skyde, og en aften med Niels Kanstrup og emnet blyfri riffelammunition med 10 deltagere. Vi ville naturligvis gerne have haft bedre deltagelse.

 

Det blev foreslået at vi kunne have en diskussion/et kursus med tyske dyrlæger der kunne fortælle om sygdomme. Dette var en ide til et medlemsarrangement. De tre aften- arrangementer fortjener stor ros. Vi bliver ved og lægger hovederne i blød.

Husk DJ er jo os og vi kan give udtryk for hvad vi mener netop om ammunition og det bliver hørt.

 

Borris-pokalerne blev uddelt på dagen.

 

Beretningen blev godkendt

 

3. Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt.

Der var et spørgsmål vedr. Matr. 20 som vi ejer sammen med Skibet Jagtforening. Grunden blev købt og der blev lavet flugtskydningsbane, men der blev klaget over støj så den blev lukket ned igen. Vi må ikke bruge det til noget. Naboarealet bliver til offentligt område. Der blev spurgt, om man lave en buejagtbane på området?

 

4. Der var ingen indkomne forslag

 

5. Fastlæggelse af kontingent: Kontingentet for ordinære medlemmer i Vejle Jagtforening steg med kr. 2,- til kr. 95,- Dvs. kr. 799,- incl. kontingentet til Jægerforbundet.

 

6. Valg af formand eller kasserer: Ikke på valg.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kim Hesel, Brian Hansen og Flemming Ansbjerg modtog genvalg. Som nyt medlem til bestyrelsen valgtes Peter Johansen.

 

9. Valg af revisorer: Tage Hansen og Ove Jensen blev genvalgt.

 

10. EVT:

Jan O.: Er der noget om ændring af jagt på duer, Ove kender to der udnævnt til duejægere som kan regulere fra 1. sept.? Konklusionen er, at duen har unger hen i oktober og derfor er fredet til 1. november.

 

Jens Tang Christensen er af best. blevet valgt som medl. af JKF. Der drøfter man bl.a. behovet for skydebaner i Vejle og man vurderer hvad skydebane-kapaciteten er, bl.a. ud fra behovet fra nye jægere. Henvendelse vil ske til kommunen omkring en ny skydebane som, om ikke andet, kan sikre, at kapaciteten ikke bliver forringet på de eksisterende skydebaner. Vi prøvede engang at få en bane i Vandel, men det faldt til jorden og blev forkastet af den der købte jorden.

Der mangler måske mere kapacitet i den østlige del af Vejle.

 

Hvor langt vil I køre efterskydebane? – Risbjerg – de har mange baner. Skal vi lave en dag med grill i Vingsted. Da pølserne faldt ud faldt ud stoppede sammenholdet omkring skydningen.

 

Skal vi lave flugtskydningsarrangement? Susegårdsarrangementet kunne foregå i Brande, for Susegården er dyr, også i hovedpinepiller. Instruktøren i Brande er fuldt ud lige så god som dem på Susegården.

Der kan også laves et dagsarrangement i Vingsted uden solproblemer, da det så vil blive tidligere på dagen.

 

Er der nyt om Haraldskær? VSF har fået at vide, at fiskeretten ikke bliver ændret i udbudsmaterialet.

Jens gjorde rede for VSF: Vi kan leje klubhus, så vi kan have det, når de ikke bruger det. Vi har haft et møde om at dele klubhus, men de er ikke indstillet på, at have os som partner, og vi er ikke interesseret i at komme med i driften. Vi har huset 7 aftner om året. Vi betaler leje pr. gang og har fået en nøgle til huset. Vi betaler for øl og vand og kaffen er fri.     

 

Vi skulle have kåret årets danske buk:

Jan Olsen og Henrik Djærnes fortalte levende om de to bukke de begge havde nedlagt i år. Vi måtte have kåringen afgjort ved håndsoprækning. Den vandt Henrik.

Jan Olsen havde en tysk buk med, som han havde skudt i Mecklenburg-Vorpommern og én fra Sverige fra den 16. August. Den havde haft kraniebrud. Han vandt årets udenlandske buk med dem begge.

Brian Hansen fortalte om en mårhund han skød i Tyskland og en stor hjort fra Sønder Omme.

Jan Olsen havde en frisk hjort med fra lørdagens jagt i Ølholm.

 

Øvrigt:    

Borris ligger den 17. maj i 2014 (en uheldig dato!).

 

Hold øje med vores hjemmeside vedr. aktiviteter.

 

Vi skal have en ny webadministrator: Den post tog Jens Tang.

 

Referent: Annette Nielsen.Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration