:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Vejle Jagtforening onsdag d. 4. marts 2015 på Hotel Hedegaarden.

 

Middagen indledtes med fire signaler af blæsergruppen Hallali: Halali – Jagtvelkomst – Frokostsignal – Snapsesignal. Hele 29 medlemmer var mødt op til spisning af nationalretten stegt flæsk med persillesovs. Desuden deltog kreds 4s hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup.

Efter middagen holdt Jens Venø et spændende oplæg om, hvad Hovedbestyrelsen aktuelt beskæftiger sig med. Han kom ind på både det politiske arbejde og de tre store indsatsområder: Markvildt, hjortevildt og trækvildt. Desuden redegjorde han for status vedrørende Jagtens Hus på Kalø. Indlægget affødte livlig debat. Stor tak til Jens Venø.

Kl. ca. 20 kunne den egentlige generalforsamling tage sin begyndelse.

 

1. Valg af dirigent: Flemming Rasmussen blev foreslået og valgt med applaus. Flemming kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling: Formanden Jens Tang Christensen havde følgende at sige:

 

Det har været en meget kort regeringstid den nuværende bestyrelse har haft, på grund af den ændrede placering af generalforsamlingen. Derfor er der ikke så mange forenings-aktiviteter at berette om i efterårs-sæsonen. Vi har alle haft travlt med at gå på jagt. Dog er der grund til at fremhæve det høje aktivitetsniveau hos jagthorns-blæserne, som udover de ugentlige øve-aftener har medvirket ved flere jubilæer, et bryllup og et guldbryllup. Desuden har de spillet til Eventyr på Slottet i Tirsbæk, på plejecentret Betty Sørensenparken og til vildtaften på Børkop Vandmølle og endelig juleafslutningen for eleverne på Skolen for Gastronomi, Musik og Design.

 

Bestyrelsen har koncentreret sig om at få sammensat et godt program for sæsonen 2015, og det synes jeg er lykkedes. Det første arrangement løber af stablen her d. 25. Det er et hygiejnekursus, som giver deltagerne lov til at afhænde vildt til konsum, ligesom det er en forudsætning for at komme på jagt visse steder i Tyskland. Vi har også sørget for gratis jagt til medlemmerne, idet det har været muligt at gå på kragejagt på genbrugspladsen tre lørdage i januar. Desuden har vi fået sammensat nogle gode flugt- og riffelskydningsarrangementer, hvor Henrik Djernæs vil redegøre for flugtskydningen efter denne beretning. Vi har skydning på hjortebane d. 7. april og bukkemærkeskydning i Nr. Snede d. 18. Vi har tre yderligere riffelskydninger i Vingsted og jagtfeltskydning i Borris d. 2. maj og endelig skydning til løbende vildt med mulighed for tysk skydeprøve 25. august i Brande. I juni har vi et bueskydningsarrangement i Buldalen, hvor man kan komme og høre lidt om denne disciplin og prøve det i praksis.

 

Jeg vil gerne takke de bestyrelsesmedlemmer, som ikke har ønsket at fortsætte, for deres arbejde i bestyrelsen. Tak til Kim, Brian og Peter. En særlig tak skal rettes til Annette, som selv om hun gik ud af bestyrelsen ved sidste generalforsamling, har stillet sig til rådighed for at hjælpe den nye kasserer i gang. Hun har endog lovet at fremlægge regnskabet for 2014, da vores kasserer er til en anden generalforsamling i aften. I den sammenhæng er det også på sin plads at takke revisorerne Tage og Ove for arbejdet. Som noget nyt giver det i år også mening at fremlægge et budget for 2015.

 

Tak til skydeinstruktørerne Tage, Mogens, Brian, Kim, Jakob, Flemming, Max, Peter, Flemming og Henrik. Jeg håber I vil holde fanen højt i den kommende sæson. Tak også til Kaj for hans utrættelige arbejde med at holde blæserne til ilden og tak til Bent for indsatsen med at undervise de kommende jægere. Der har været 18 kursister igennem i år, og vi håber at se dem på skydebanen, når de har bestået deres jagtprøve.

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Henrik Djernæs fortalte dernæst om det righoldige flugtskydningsprogram, som er blevet stablet på benene for foråret og eftersommeren.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Annette Nielsen fremlagde på vegne af kassereren regnskabet for 2014 og budgettet for 2015. Der var enkelte spørgsmål til nogle af punkterne, som blev afklaret. Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev tiltrådt.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode. På valg var: Flemming Ansbjerg, Kim Hesel, Brian Hansen og Peter B. Johansen. Flemming Ansbjerg blev genvalgt in absentia, de øvrige ønskede ikke genvalg. Desuden valgtes Henrik Djernæs til bestyrelsen.

 

7. Valg af suppleanter: René Møgeltoft Søgaard og Carsten Sigvert blev valgt.

 

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter: Ove Elvin Jensen og Tage Hansen blev genvalgt.

 

9. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

 

Flemming takkede for god ro og orden. Til tonerne af ”På gensyn” fra Hallali sluttede generalforsamlingen.

 Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration