:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen d. 28. februar 2018 var igen i år henlagt til restaurant Fællessletgaard (Vejle Golf Club). Formanden bød velkommen og blæsergruppen Hallali indledte med signalerne Halali, Jagtvelkomst, Frokostsignalet og Snapsesignalet. Derefter var der gule ærter med flæsk og pølse samt øl og snaps på foreningens regning.

 

Efter spisningen fik vi et lille oplæg om en ny jæger-app, Jäger, af folkene bag. Vi har selv mulighed for at komme med forslag til funktioner. Derefter holdt Lene Grunnow Olsen fra Fødevarestyrelsen et spændende oplæg om vildsvin, afrikansk svinepest og trikiner.

Hallali indledte den egentlige generalforsamling med et par signaler.

 

1. Valg af dirigent: Elisabeth Lemvigh blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling: Formanden Jens Tang Christensen aflagde følgende beretning:

Vejle Jagtforening er en stor forening med 405 registrerede medlemmer, men stadig med en udfordring i forhold til at få medlemmerne til at deltage i foreningens aktiviteter.

Vores ihærdige flugtskydnings-koordinator Bo og resten af instruktørerne kæmper en brav kamp for at holde fanen højt og tager gerne imod endnu flere medlemmer der ønsker at forbedre deres skydefærdigheder. Der har været gode dage, ikke mindst da vi havde besøg af Rasmus Bjergegaard, og den succes vil vi gentage i år, både forår og efterår. Desuden vil vores instruktører lokke med gratis pølser på grillen. Igen i år har vi valgt at koble os på Skibet og Omegns Jagtforenings flugtskydningsarrangementer. Jeg er ikke sikker på, hvor mange af vores medlemmer, som benytter sig af det, men de skyder hver tirsdag aften, så der er masser af muligheder her.

På riffelsiden har situationen været lidt bedre end sidste år. Kim Hesel har som riffelkoordinator sørget for, at der hver skyde-aften var pølser på grillen og en håndbajer, og den hyggelige stemning har trukket folk til. Der er altid god tilslutning til bukkemærke-skydningen i Nørre Snede og til feltskydningen i Borris. Jakob Færgemann står igen i år for Nørre Snede-skydningen, mens Brian Hansen stadig tager sig stadig af Borris-stævnet.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores instruktører for det store arbejde de yder. Jeg håber at de vil fortsætte dette, men kan også se, at vi får brug for nye instruktører på både flugtskydnings- og riffelsiden, så der skal lyde en opfordring til medlemmerne om at komme ud af busken og melde sig til instruktør-kurserne i Jægerforbundet.

Jagthornsblæserne har haft den sorg at måtte sige farvel til den herlige instruktør Peer Vinge, som på tragisk vis afgik ved døden af en blodprop, lige efter at han var kommet sig ovenpå en kræftoperation. Hans plads blev i efteråret overtaget af Jørgen Thyrsted Thomsen, som også holder blæsergruppen rigtig godt til ilden. Der er en ret stabil aktivitet med 17 blæsere og endda én på begynderholdet, som Jens Koppel underviser.

Vores kommende klubhus på Ribe Landevej er blevet renoveret, idet det har fået nyt tag og indgangsparti. Når vi får lidt varme og tørvejr, vil jeg indkalde nogle frivillige, så vi kan få givet huset træbeskyttelse udvendig, Vejle Midtbyskole betaler materialerne. Vi vil også få brug for frivillige til at hjælpe med ideer til og indretning af klubhuset. Så håber jeg vi kan afholde en lille indvielsesfest en varm sommeraften. Næste vinter skulle vi så kunne afholde vores arrangementer herude. Til gengæld for gratis husleje, skal vi afholde et jagt- og naturrelevant arrangement i efteråret for et par skoleklasser, og det håber jeg at der er nogle af jer, som vil støtte op om. Hvis der er nogen af jer, som vil udlåne bukketrofæer eller andet jagtrelevant til udsmykningen, vil det være rigtig fint. Vi kan også bruge en vitrine, så nogle af foreningens effekter kan blive udstillet under lås.

På Bent Kellers jagttegnskursus er der 12 kursister tilmeldt i år, dog er kun de 11 stabile. Vi håber at se dem på skydebanen, når de har bestået deres jagtprøve, så de også kan bestå skydeprøven. I den forbindelse vil jeg opfordre vores flugtskydnings-instruktører til at møde kursisterne, når de skal på skydebanen med Bent nogle kommende søndage. Det giver mulighed for selv at gå et par omgange gratis.

Vi har i vinterens løb haft et par aktivitets-aftener, først fortalte jeg lidt om en tur jeg havde til Tanzania i forbindelse med en jagtfilmsoptagelse, og sidst havde vi et arrangement om forlægning af en muflon, hvor 13 medlemmer var mødt op i Kærhuset på Haraldskær for at høre om den rette udskæring af vildtkød. Det var et godt arrangement hvor alle fik lidt muflon-kød med hjem.

Medlemmer af foreningen har været med til at regulere 341 rågeunger i Nørreskoven, ved Albuen, ved Bybæk og på Skelvangen, i Jelling samt i Brejning.

Med de ord og håbet om godt fremmøde ved foreningens kommende aktiviteter slutter jeg hermed beretningen.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kasserer Jan Haugsted Petersen fremlagde regnskabet for 2017 som viste et overskud på kr.17.323,27 og budgettet for 2018. Jan gjorde rede for, at tilskuddene til flugtskydning, riffelskydning og blæsergruppen blev forhøjet sidste år, og at bestyrelsen stadig ikke ønsker at budgettere med et overskud. Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev tiltrådt. Jan gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen kun har indflydelse på lokalforeningens andel af kontingentet, som p.t. udgør kr. 95,- for et ordinært medlem.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode: På valg var Jan Haugsted Petersen, Jan Brochstedt Olsen og Jens Tang Christensen. Alle blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleanter: Morten Aarup og Kim Hesel blev genvalgt.

 

8. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter: Ove Elvin Jensen og Tage Hansen blev genvalgt som revisorer in absentia, men efter aftale. Som suppleanter valgtes Frans Kristensen og Bo Mortensen.

 

9. Eventuelt: Lena Hesel foreslog at man som vinteraktivitet kunne afholde en vildtaften. Bestyrelsen kigger på forslaget.

Dirigenten Elisabeth takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Der var ingen, som havde medbragt trofæer til Årets Buk. René Møgeltoft Søndergaard havde medbragt en fin tysk råbuk, som udløste en flaske rødvin for Årets Udenlandske Trofæ. Til tonerne af "På gensyn" fra Hallali sluttede generalforsamlingen.

 

Jens Tang Christensen

16. marts 2018Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration