:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Referat fra Generalforsamlingen 2006

Referat generalforsamling 26-09-2006

 

 

•1.     Valg af dirigent.

 

Gunner Nielsen valgt. Konstaterede at GF var varslet iflg. Vedtægterne og der var ingen fuldmagter.

 

2. Formandens beretning.

 

Vejle 26.9.06

Generalforsamling 2006

 

Kl. 2000 Hallali Velkomstsignaler v. Hallali.

 

Mine Damer og Herrer.

 

Jeg håber, at alle der vil deltage i vor generalforsamling 2006 er kommet tilstede. For de sidst ankomne vil jeg også gerne byde et velkommen her.

 

En særlig velkomst skal her lyde til vort æresmedlem Gunner Nielsen, samt til vor gæst her i aften, ny - og genvalgte  HB medlem Torben Bagh , der under eventuelt vil holde et kort foredrag, herom senere..

 

Vi går herefter over til generalforsamlingens dagsorden.

 

Valg af dirigent.  - er der nogen forslag?  Valgt Gunner Nielsen

 

Dirigenten konstaterer om der er lovligt indvarslet til vor generalforsamling i henhold til vedtægterne.  OK

 

Formandsberetning 

 

Inden jeg går over til min formandsberetning skal jeg herved meddele, at der er 2 af vore medlemmer der er afgået ved døden. 

 

Den 12 februar 2006 døde Kaj Andersen Vejle( kendt som mr. tartan music), og den 25 juni 2006 døde Helge Harlev, Egtved, mangeårigt medlem af Hallali.

 

Jeg vil gerne bede alle rejse sig.  Æret være deres minde.

 

Vejle Jagtforening har igen haft et næsten uforandret medlemstal nemlig 383- det kunne være et udtryk for, at vi åbenbart gør vores arbejde godt nok, eftersom der er mange jagtforeninger rundt omkring i landet der har medlemstilbagegang. Når dette så er sagt,  må jeg så indrømme, at der ikke er noget specielt vi gør supergodt, for der er kun meget få medlemmer der deltager i vore arrangementer selvom vi gør os umage. Vi har stadig kun ca. 30 aktive medlemmer der ofte deltager, og resten af de 350 hører vi faktisk ikke fra.

 

Ja,  men hvad skal der så til- en ny og innovativ bestyrelse - ja gerne, men det er jer som medlemmer der skal komme med forslag til,  hvem der kan og vil gå ind i arbejdet i en bestyrelse der kan få medlemmerne ud af røret.

 

Vi har udsendt en ny medlemsinformation i begyndelsen af september 2006, hvor der er omtalt lidt om jægerforbundet og den uro det har været ,  vi har omtalt fugleinfluenzaens rædsler, og har opremset de afholdte aktiviteter såsom:

 

  • Flugtskydning i Vingsted,
  • Besøg på skydeskole i Sverige (Susegården),
  • Besøg på Sportingbanen i Riis,
  • Venskabsskydning i Bredstrup/Pjedsted,
  • Riffelskydning i Ulfborg til løbende hjort,
  • Riffelskydning i Vingsted,
  • Riffelskydningskursus i Nr. Snede,
  • Borrisstævne med 25 deltagere,
  • Tur til Ørre med skydning til løbende vildt.

 

Ovenpå denne opremsning af gennemførte aktiviteter, hvor vi ikke har haft speciel lang kø af ventende medlemmer,  kommer der tilkendegivelser fra medlemmer, der i fuld alvor syntes,at vi skal gøre noget mere og sætte mere skub i aktiviteterne. Disse ønsker og teorier er gode nok, men der har ikke indtil nu, været medlemmer til at udføre det praktiske arbejde når behovet er opstået, og som tidligere nævnt kun ringe opbakning. Vi har i dag under eventuelt et forslag fra et medlem, som skal diskuteres her i dag, men det vender vi tilbage til.

 

Lidt om fremtiden.

Det er nu op til den nye bestyrelse hvad der skal ske i det kommende år, men jeg tror at, efter at vi har konstitueret os, da at udsende det grønne blad i slutningen af februar, med en hel palet af tiltag. Vi har bestilt en tur til Susegården med vistnok et max på  25 deltagere. Mange har allerede lagt billet ind, så der bliver rift om pladserne. Der bliver  flugtskydning i Vingsted, én eller flere udflugter til sportingbaner bla. i Riis, måske vil foreningen leje en skydevogn en enkelt dag via Danmarks Jægerforbund, hvis vi kan få lov til at låne et areal hos en landmand eller lignende.

 

Vi har bestilt riffelbane i Vingsted,  en skydekursusdag i Nr. Snede, en tur til Ørre, Borrisstævne med ca.  25-30 deltagere. Vi har fra et medlem fået luftet tanken om en familietur m. guide ud til Vejlerne, måske en lignende tur til Kalø, eller anden spændende jagtlig institution. Ud over hvad vi selv kan gøre med aktiviteterne i jagtforeningsregi, har vi en for os delvis ukendt faktor i den nye jagtsæson - nemlig det nye fuglevildt udsætningscirkulære, der kan berøre alle, specielt de jægere, der mest går på fasan- og andejagt.  Dette hører vi mere om under eventuelt.

 

Christian Stounberg/formand

 

 - Godkendt uden væsentlige kommentarer.

 

3 Regnskab:

 

- Godkendt

 

Kommentar fra Erling Lyngsø: Ønsker evt. overskud fra Susegården til nye jægere.

 

Værdiansættelse af matrikel 20C (Kærbølling) er fastsat for mange år siden (fremgår af regnskabet). Ejes af de 3 jagtforeninger i Vejle kommne.

 

4 Indkomne forslag:

 

Bestyrelsen havde fået i opdrag at diskutere Erling Lyngsøs forslag på generalforsamlingen 2005 vedr. udlodning af et beløb til et jagtrelateret formål.

 

Bestyrelsen foreslår at et beløb på max 3 x kr. 2000,- kan gives til nyjægere (jagttegn inden for seneste 2 år) til brug for jagtdeltagelse, såfremt han eller hun aktivt deltager i udøvelse af jægerhåndværk eksempelvis revirpleje, fodring osv. Alle ansøgninger herom behandles af den siddende bestyrelse. Hvorvidt ordningen skal fortsætte fra år til år afgøres på den årlige generalforsamling.

 

- vedtaget

 

Forslag fra Steen Ludvigsen om at reducere bestyrelsen til 3 medlemmer og lave selvstændigt arbejdende udvalg i stedet.

 

-  nedstemt

 

Generel diskussion under dette punkt:

 

Huskemails i forbindelse med arrangementer en god ide. Andre mente at vi så lige så godt unne leje en bus og køre rundt og samle folk op.

 

Udvalgstanken i Steen's forslag god ide => positiv tilkendegivelse fra bestyrelsen om at involvere personer uden for bestyrelsen i arbejdet med fx "Det grønne blad".

 

Opfordring om at sikre endnu bedre opdatering af hjemmesiden bl.a. vedr. jagttegnsundervsningens start. Vi profilerer dette kraftigt, så det er vigtigt at det er opdateret.

 

Kraftig opfordring til at få informationen til at flyde.

 

5 Fastsættelse af kontingent:

Foreningen er bundet af DJ's kontingentsatser og VJF vil gerne have samme andel som tidligere

 

Forslag fra bestyrelse godkendt

 

1. Ordinære medlemmer kr. 660,-

2. Ungdom                     kr. 395,-

3. Senior.                      kr. 395,-

4. Husstandsmedlem     kr. 290,-

5. Ekstraordinær            kr. 125,-

6. Kursistmedlemmer     kr.  85,-

 

6 Valg af bestyrelse:

 

Valg:

Andreas Manthorpe

Tage Hansen

Mogens Klyver

Flemming Rasmussen

 

7 Valg af suppleanter:                         

                                                                

Valg:

Steen Wacher

Frans Kristensen

 

8 Valg af revisorer:

 

Til revisorer genvalgtes:

Erling Lyngsø og Gunner Nielsen

 

Revisorsupleanter:                           

Niels Vinter og Knud A.

 

9 Eventuelt:

Opfordring til "gamle" jægere om at tage nye jægere med på jagt. Der var tilsagn fra Gunner om 2 pladser, Christian Stounberg om 1 plads og Peter Johansen om 2 pladser til nyslåede jægere.

 

Årets buk: Er skudt af Egon Holm

 

 

Uddeling af Pokaler.

Borris stævne:              

1. Ove Jensen m. 251 point

2. Henrik Jensen m. 237 point

3. Peter Hansen m. 232 point

Holdskydning:

Nr. 1: Hold nr. 26:

Ove Jensen,

Henrik Jensen,

Steen Ludvigsen,

Peter Hansen,

Erik Kring,

Hans Peter Hansen.

 

Nr. Snede, mærkeskydning:

(pga. Otto Olesens beklagelige sygdom og bestyrelsen dermed ikke er i besiddelse af reultatlisten er nedennævnte med forbehold for fejl og mangler):

 

Guld m. egeløv:

Frans Kristensen

 

Guld:

Brian Hansen

Jens Hansen
Flemming Rasmussen

 

Sølv:          

Hans Peter Hansen

Christian Stounberg

 

Bronze:

Poul Jørgensen

Erik Kring

Alfred LindholmVis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration