:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender

 

Generalforsamling afholdt den 20. september 2010 i Skyttehuset

 

Indledning af mødet ved formanden, hvor vi holdt 1 minuts stilhed for afdøde og mange årige medlem Gunnar Nielsen, Hallali blæste ”Jagt forbi”

 

Mødet foregik iflg. Dagsordenen

 

1. Valg af dirigent

 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Ove Elvin Jensen. Det blev godkendt af forsamlingen og dirigenten takkede for valget, og kunne konstaterer at, generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling, ved formanden.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet at udfase ”det grønne blad” og som kompensation har vi fået en ny hjemmeside. Flemming Ansbjerg har gjort et stort arbejde netop vedr. hjemmesiden og med et fint resultat, tak for det Flemming. Vi vil gennem hjemmesiden kommunikere aktiviteter og meddelelser ud til medlemmerne. ”Det grønne blad” koster kr. 3000,- at sende ud og det er et tungt og tidskrævende arbejde, aktiviteterne skal planlægges 1 år frem i tiden, det er tiden ikke til længere. De penge der spares kan bruges til andre arrangementer. Til de der måtte ønske det kan vi lave et informations papir med aktivitetskalender, oversigt og kontaktnumre som kan sendes rundt.

 

Der har været forskellige arrangementer: Havjagt fra Grenå i stiv kuling med ringe udbytte, men ellers et godt arrangement som bliver gentaget et sted i DK.

 

JKF skydning blev aflyst pga. af for sen og manglende tilmelding.

 

Susegården: De sædvanlige var mødt op ca. 20 stk. for at skyde lerduer og have noget socialt samvær. Dagen efter modtager vi en lærerig instruktion. Vi gentager turen til næste år.

 

Brian Hansen var tovholder for Borris stævnet, den bedste skød 306 point, det blev en god dag og Brian vil senere uddele pokaler.

 

Jagtriffel skydningen i Nr. Snede blev gennemført med 10 fremmødte, 7 meldte afbud i sidste øjeblik, og til ”ny jæger dagen” mødte kun et par stykker frem. Jagttegns undervisningen foregår i år i Vejle sportsfiskerforenings lokaler i Buldalen.

 

Med kort varsel og en hurtig indkaldelse fra Peter Hansen og Ove Elvin Jensen lykkedes det at stille hold til venskabsskydning med Bredstrup Pjedsted. Vi tabte traditionen tro, denne gang med 2 point.

 

Hjortebanen i Vingsted var booket og annonceret i Jæger og på hjemmesiden, der mødte 2 op til 4 instruktører så der var ringe opbakning. Måske var vi ramt af andre aktiviteter i kommunen.

 

Inlæg fra Flemming Ansbjerg: som har stået for riffelplanlægningen, takkede Mogens, Tage og Brian for hjælpen. Vi har manglet samværet med flugtskytterne hvor vi har prøvet med alternative baner. Tirsdags skydningen droppes og ændres til lørdag og som forsøgsordning med mere hygge og evt. grill. Og så forsøger vi at lave en havjagt mere.

Indlæg fra Peter Hansen: Der er et pænt fremmøde om lørdagen til flugtskydning. Lørdagene gør det også nemmere for instruktørerne at nå frem og gøre klar, ved tirsdags skydningerne møder højest 2 nye og ellers 5-7 mand frem og der er for lidt når 2 instruktører også skal møde op. Vi har booket de næste 3 år frem. Vi er gået sammen med Grejs/Holtum og Vindelev, som begge har problem med ophør af deres skydebaner, om en dialog med Vejle kommune om egen skydebane tæt på Vejle, kommunen har endnu ikke svaret. I Vejle og omegn er der 2412 som er medlemmer at Dansk jægerforbund.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kassereren Steen Wacher gennemgik regnskabet. Han kunne konstatere at kontingentet er ret lav. Dansk Jægerforbund tog den største del hvor VJF kun fik kr. 60,- pr. medlem.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag

 

5. Fastlæggelse af kontingent

 

Kontingentet for næste år blev fastlagt til kr. 775,- dvs. en forhøjelse på kr. 50,-

Kontingent og stigning blev vedtaget.

 

Er man interesseret i at få regnskabet ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen? Det var der ingen der ville. Vi har nyhedsbrev på hjemmesiden, brug det aktivt. Kan man sende nyhedsbrev pr. sms? Det vil vi undersøge.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Morten Aarup, Steen Wacher, Annette Nielsen modtog og blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleanter

 

Bestyrelsen består nærmest af 7 pers. dvs. også aktive suppleanter. Derfor havde vi ikke noget valg denne gang.

 

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

 

Valgt blev Kim Hesel og genvalg til Ove Elvin Jensen. Som suppleanter valgtes Jens Tang Christensen og Niels Nissen.

 

9. Eventuelt

 

Der er oprettet et hjortelaug. I Smidstrup vil en ældre herre skænke sin besætning til udsætning i trekant området. Det er blevet indstillet til vildtforvaltnings rådet og rådet kræver en tre års fredning. Alle jagtforeninger i området er blevet spurgt og har godkendt dette dog på nær en forening. Der er positive tilkendegivelser fra rådet og når dyrene, det drejer sig om 7stk. dåvildt, er lukket ud vil det og andet dåvildt i området være fredet. Der vil blive tale om en sær fredning. Vildtet bliver lukket ud efter denne sæson.

 

Det blev nævnt at man kan søge om midler til distribuerer ”det grønne blad”.

 

Det grønne blad kan evt. overgives til andre af foreningens medlemmer som vil udgive det. Bestyrelsen har nok at se til i dagligdagen, så hvis der nogen som har tid evt. nogen som er gået på pension og finder tid, ja så er de velkomne.

 

De aktiviteter der sker i foreningen vil fremover blive annonceret i bladet ”Jæger” og på VJF´s hjemmeside.

 

Flere foreninger har nedlagt klubbladene og er gået over til hjemmesider.

 

Er der nogen der gerne vil være med i underudvalgene? Så kom frem det vil vi med glæde tage i mod. Der kan altid bruges en ekstra hånd.

 

Dermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for mødet.

 

Kåring af årets danske buk: Der var ingen.

 

Kåring af årets udenlandske trofæ: Blev vundet af Niels Nissen som havde en opsats med fra en retur buk nedlagt i Polen. Den blev præmieret med 1 fl. Rødvin.

 

Uddeling af mærker: Guld til Brian Hansen og til Peter Rex.

 

Borris: Jakob Bergmann blev nr. 1 med det flotte resultat 344 point. Nr. 2 Fl. S. Hansen og nr. 3 Jens Knudsen.

 

Der var pokal for holdskydning for 1306 point. Vandrepokalerne kan afhentes hos formanden.

 

Hallali underholdt med forskellige numre og Kaj Lindgren fortalte ind imellem om disse bl.a. hvordan ”sneppens død” så dagens lys. Kaj Lindgren kunne også fortælle at det går godt med hornblæsningen og de er mange blæsere der mødes til øveaften.

 

Hallali afsluttede mødet med to numre ”på gensyn” og kendingssignalet ”hallali”

 

 

 

 Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration