Vedtægter for Vejle Jagtforening

§ 1: Navn og Hjemsted

stk.  1:   Foreningens navn er Vejle Jagtforening

stk. 2:    Foreningens hjemsted er 7100 Vejle kommune

 

§ 2: Forholdet til Danmarks Jægerforbund

stk.  1:   Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

stk. 2:    DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

§ 3: Formål og opgaver

stk. 1:    Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ formål.

 

§ 4: Optagelse

stk.  1:   Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

§ 5: Ophør

stk. 1:    Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

stk. 2.    Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

 

§ 6: Kontingent og hæftelse

stk. 1:    Medlemmerne betaler er af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

stk. 2:    Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse for forfaldstid m.v.

stk. 3:    Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

§ 7: Ordinær generalforsamling

stk. 1:    Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender

stk. 2:    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag der ønskes optaget på dagordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 3:    Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske i DJs foreningsaktivitetsoversigt og på Vejle Jagtforenings hjemmeside med mindst to ugers varsel og med angivelse af tid og sted samt tidsfrist for indsendelse af forslag til dagsordenen.

stk. 4: Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

                1.          Valg af dirigent

                2.          Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

                3.          Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

                4.          Indkomne forslag

                5.          Fastlæggelse af kontingent.

                6.          Valg af bestyrelses medlemmer.

                7.          Valg af suppleanter.

                8.          Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.

                9.          Eventuelt.

 

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1:    Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelse, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med afgivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet .

Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

§ 9: Afstemninger

stk. 1:    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

stk. 2:    Hvert medlem har én stemme.

stk. 3:    Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

stk. 4:    Der kan stemmes ved fuldmagt.

stk. 5:    Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

stk. 6:    Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

 

§ 10: Bestyrelse

stk. 1:    Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

stk. 2:    Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

stk. 3:    Valgperioden er på 2 år. Genvalg kan finde sted.

stk. 4:    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær.

stk. 5:    Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

stk. 6:    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

stk. 7:    Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme

stk. 8:    Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

 

§ 11: Tegningsret

stk. 1:    Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelses medlem.

stk. 2:    Meddelelse om fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

§ 12: Formue og regnskabsår

stk. 1:    Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer

stk. 2:    Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 13: Revision

stk. 1:    De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. §7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende af påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

stk. 2:    Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn

stk. 3:    Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

§ 14: Sammenslutning

stk. 1:    Generalforsamlingen kan med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

§ 15: Opløsning

stk. 1:    Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

stk. 2:    Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle foreningens forpligtigelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år.
Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

§ 16: Ikrafttræden

stk. 1:    Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 18 februar 1991, træder i kraft når de er godkendt af DJ.

Erling Lyngsø                        Christian Stounberg                                         Egon Holm

Formand                                 Næstformand, sekretær                                  Best. medlem

 


Redigeret i form og opsætning 2012, indhold er tilrettet med de ændringer til den oprindelige,  af DJ godkendte udgave, der blev fremsat af medlemmerne og fremsendt til DJ, 20. august 1991 for godkendelse.

§7 stk. 2 ændret ved enstemmighed på generalforsamlingen d. 24. september 2014, således at ordinær generalforsamling fremover afholdes i marts måned mod tidligere i september.

$7 stk. 3 ændret ved enstemmighed på generalforsamlingen d. 1. marts 2016.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/