:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Referat af generalforsamling d. 1. marts 2016

Middagen på Hotel Hedegaarden indledtes med tre signaler af blæsergruppen Hallali: Jagtvelkomst – Frokostsignal – Snapsesignal. Der var mødt 34 medlemmer op til spisning af de traditionelle gule ærter med flæsk og pølse.

 

Efter middagen kunne generalforsamlingen tage sin begyndelse med Halali, Dåhjorten og Treptower Festfanfare fra blæsergruppen.

 

1. Valg af dirigent: Ove Elvin Jensen blev foreslået og valgt med applaus. Ove kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling: Formanden Jens Tang Christensen havde følgende at sige:

 

Medlemstallet er stabilt. I går havde vi 393 medlemmer hvoraf 39 dog er i restance. Dette store medlemstal afspejler sig ikke helt i tilslutningen til vores arrangementer, men det er nok ikke bare situationen i Vejle Jagtforeningen, men et vilkår for hele forenings-Danmark. Vi har forsøgt os med en helsides annonce i magasinet Mit Vejle for at hverve nye medlemmer, men det er svært at se effekten.  Annoncen erstattede også den annonce vi plejer at indrykke vedr. jagttegnsundervisningen, og her har den måske haft en effekt.

Til vores flugtskydninger har der været flere deltagere end sidste år, så der kan vi konstatere en fremgang. Successen med at have instruktør Kenneth Kold Jørgensen på besøg vil vi gentage i år, ligesom den sidste flugtskydningsgang i efteråret bliver med grill-pølser som sidste år.

Også riffelskydningsaktiviteterne har været godt besøgt med undtagelse af et løbende-vildt arrangement i Brande, men vi vil ikke lade en enkelt smutter slå os ud. Jeg kan kun opfordre jer til at holde øje med aktivitets-kalenderen på hjemmesiden og sørge for at komme til vores arrangementer.

På jagthornssiden har der været stabil aktivitet med 13 deltagere i foråret og 14 i efteråret, men vi har også en pulje af medlemmer, som af og til står over en sæson. Kaj fortsætter utrætteligt undervisningen.

Vi har i vinterens løb haft et par foredrags-aftener i Buldalen, først om en ung mands oplevelser i Canada og sidst om jagt i Afrika. Her kunne vi godt ønske lidt bedre tilslutning.

Medlemmer af foreningen har reguleret 79 råger i Nørreskoven, ved Albuen og på Skelvangen. I den forbindelse kan jeg nævne, at Vejle Kommune har ønsket, at regulering i Kommunen fremover koordineres af Jægerrådet (det tidligere JKF). Det kommer ikke til at have indflydelse på rågereguleringen i praksis, men det betyder, at vi vil uddanne et antal reguleringsjægere, som i fremtiden vil kunne bistå Kommunen med andre reguleringsopgaver. Der kommer således et 2-dages kursus i begyndelsen af maj.

Tidligere har vi haft mulighed for kragejagt på Deponiet i januar, men den mulighed er der nu ikke mere. Efter at der er kommet et stisystem på arealerne, ønsker man ikke mere jagt derude. Interessen herfor var også ret begrænset.

Til slut er der kun at sige tak til skydeinstruktørerne Tage, Mogens, Brian, Kim, Jakob, Flemming, Max, Peter, Flemming og Henrik. Vi har også fået en ny flugtskydningsinstruktør: Bo Mortensen. Jeg håber I vil holde fanen højt i den kommende sæson.

Tak også til Kaj for hans utrættelige arbejde med at holde blæserne til ilden.

Endelig tak til Bent for indsatsen med at undervise de kommende jægere. Der er 20 kursister i år, og vi håber at se dem på skydebanen, når de har bestået deres jagtprøve, så de også kan bestå skydeprøven. I den forbindelse vil jeg opfordre vores flugtskydningsinstruktører til at møde kursisterne, når de skal på skydebanen med Bent de kommende søndage. Det giver mulighed for selv at gå et par omgange gratis.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Jan Haugsted Petersen fremlagde regnskabet for 2015 og budgettet for 2016. Der var enkelte kommentarer til foreningens formue og det rimelige i at have en sådan. Bestyrelsen argumenterede for, at det var vigtigt at være velpolstret og at pengene kunne komme i spil, hvis foreningen på et tidspunkt fandt et fast domicil. Der blev også foreslået at flere penge blev brugt på nyjægere. Bestyrelsen vil se på mulighederne herfor. Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til ændring af §7 stk. 3 blev enstemmigt vedtaget (se under vedtægterne). Der var ikke indkommet andre forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev tiltrådt.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode. På valg var Jan Olsen, Jan Haugsted Petersen og Jens Tang Christensen. De blev alle genvalgt.

 

7. Valg af suppleanter: René Møgeltoft Søgaard og Carsten Sigvert blev genvalgt.

 

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter: Ove Elvin Jensen og Tage Hansen blev genvalgt som revisorer, mens Frans Kristensen og Carsten Christiansen valgtes som suppleanter..

 

9. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

 

Ove takkede forsamlingen for god ro og orden. Til tonerne af "Sommerbukken", "På gensyn" og "Jagt forbi" fra Hallali sluttede generalforsamlingen.Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration