:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender
Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen d. 1. marts 2017 var henlagt til restaurant Fællessletgaard (golfklubben). Formanden bød velkommen og blæsergruppen Hallali indledte med signalerne Halali, frokostsignalet og snapsesignalet. Derefter var der gule ærter med flæsk og pølse samt øl og snaps på foreningens regning.

 

Efter spisningen indledte Hallali igen med et par signaler, og derefter holdt Klaus Enevoldsen fra Vejle Kommune, Natur og Friluftsliv, et interessant oplæg om naturpolitik og jagtpolitik i kommunen. Der var stor spørgelyst i forbindelse med foredraget. Herefter indledtes den egentlige generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent: Ove Elvin Jensen blev foreslået og valgt med applaus. Ove kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling: Formanden Jens Tang Christensen aflagde følgende beretning:

 

Vejle Jagtforening er svagt voksende. Her til morgen havde vi 406 medlemmer, hvoraf de 34 godt nok er i restance, men vi må stadig konstatere, at det store medlemstal ikke afspejler sig i tilslutningen til vores arrangementer.

Vi har fået mulighed for at få et klubhus på Ribe Landevej, idet Midtbyskolen disponerer over nogle barakker og et areal herude. Man har søgt om tilskud til renovering ved Friluftsrådet, men har endnu ikke fået svar, og derfor er der ikke sket mere i sagen.

Flugtskydningerne har vist en lille afmatning i forhold til sidste år, til stor frustration for vores instruktører, som troligt har stillet op hver anden lørdag. Successen med at have instruktør Kenneth Kold Jørgensen ude en dag blev gentaget i år, og her var der da vist god tilslutning. Henrik Djernæs har valgt at stoppe som koordinator for flugtskydningerne og Bo Mortensen er gået ind i stedet, så tak til Henrik for den store indsats. I lyset af den svage tilslutning prøver vi i år at koble os på Skibet og Omegns Jagtforenings flugtskydningsarrangementer. De har en meget aktiv afdeling, så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Det betyder ikke, at vi ikke har egne aktiviteter, så gå ind i aktivitetskalenderen på hjemmesiden og se hvad vi kan byde på.

På riffelsiden har situationen været lidt den samme, selv om der altid er god tilslutning til bukkemærke-skydningen i Nørre Snede og til feltskydningen i Borris. Flemming Ansbjerg har valgt at takke af som koordinator efter en lang årrække og for Vingstedskydningernes vedkommende tager Kim Hesel over, mens Jakob Færgemann står for Nørre Snede-skydningen. Brian Hansen tager sig stadig af Borris-stævnet.

Jagthornsblæserne har måttet sige farvel til Kaj Lindgren i foråret efter en imponerende karriere på 37 år. Det er lykkedes at finde en ung og frisk afløser i Peer Vinge, som har lovet at tage de næste 37 år. Det går rigtig godt og jeg kan da sige, at vi er kommet på arbejde. Der er en ret stabil aktivitet med 13 deltagere i foråret og 14 i efteråret, men vi har også en pulje af medlemmer, som af og til står over en sæson.

På Bent Kellers jagttegnskursus er der hele 24 kursister i år, og vi håber at se dem på skydebanen, når de har bestået deres jagtprøve, så de også kan bestå skydeprøven. I den forbindelse vil jeg opfordre vores flugtskydningsinstruktører til at møde kursisterne, når de skal på skydebanen med Bent de kommende søndage. Det giver mulighed for selv at gå et par omgange gratis.

Vi har i vinterens løb haft et par aktivitets-aftener, først om Søren Leegaard Fuhlendorfs oplevelser fra hele verden (10 delt.) og sidst om forlægning af hjortevildt, hvor 19 medlemmer var mødt op i Kærhuset på Haraldskær for at høre om den rette udskæring af hjortevildtkød. Det var et godt arrangement hvor alle fik lidt kød med hjem.

Medlemmer af foreningen har været med til at regulere 249 rågeunger i Nørreskoven, ved Albuen, ved Bybæk og på Skelvangen samt i Brejning. I den forbindelse kan jeg nævne, at Vejle Kommune har ønsket, at regulering i Kommunen fremover koordineres af Jægerrådet (det tidligere JKF). Der er blevet uddannet 19 regulerings-jægere i Jægerrådets regi gennem et to-dages kursus. Reguleringskorpset har fået en henvendelse fra Sportsfiskerne vedr. regulering af skarv langs Vejle Å. Det er led i en forvaltningsplan, som løber frem til 2020.

Til slut er der kun at sige tak til skydeinstruktørerne Tage, Mogens, Brian, Kim, Jakob, Flemming, Max, Peter, Bo, Flemming og Henrik.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kasserer Jan Haugsted Petersen fremlagde regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. Jan gjorde rede for, at bestyrelsen fremover ikke vil budgettere med et overskud, hvorfor tilskuddene til flugtskydning, riffelskydning og blæsergruppen bliver forhøjet. Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev tiltrådt. Jan gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen kun har indflydelse på lokalforeningens andel af kontingentet, som p.t. udgør kr. 95,- for et ordinært medlem.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode: På valg var Henrik Djernæs og Flemming Ansbjerg. De ønskede ikke genvalg. Carsten Sigvert og René Møgeltoft Søgaard blev foreslået til bestyrelsen og valgt med applaus.

 

7. Valg af suppleanter: Morten Aarup og Kim Hesel blev valgt.

 

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter: Ove Elvin Jensen og Tage Hansen blev genvalgt som revisorer. Som suppleanter valgtes Frans Kristensen (in absentia) og Bo Mortensen.

 

9. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

 

Ove takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Bo Mortensen havde medbragt en flot bukkeopsats (broncemedalje), som blev valgt til Årets Buk. Bo fik overrakt vandrepokalen og en flaske rødvin. Der var ingen udenlandske trofæer indkommet. Til tonerne af "På gensyn" fra Hallali sluttede generalforsamlingen.

 

JTC

 Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration