:: Forside
:: Jagt og regulering
:: Flugtskydning
:: Riffelskydning
:: Jagthorn
:: Bliv Medlem
:: Jagttegnskursus
:: Artikler og Info
    :: VJF Vedtægter
    :: Generalforsamling 2019
    :: Generalforsamling 2018
    :: Generalforsamling 2017
    :: Generalforsamling 2016
    :: Generalforsamling 2015
    :: Generalforsamling 2013
    :: Generalforsamling 2014
    :: Generalforsamling 2012
    :: Generalforsamling 2010
    :: Generalforsamling 2009
    :: Generalforsamling 2008
    :: Generalforsamling 2007
    :: Generalforsamling 2006
    :: Generalforsamling 2005
    :: Det Grønne Blad 2006-2010
:: Hundetræning
:: Galleri
:: Bestyrelse & kontakt
:: Aktivitetskalender

Referat af generalforsamling i Vejle Jagtforening, 2019

 

Generalforsamlingen d. 5. marts 2019 var igen i år henlagt til restaurant Fællessletgaard – nu Gastro46 (Vejle Golf Club). Forinden (kl. 17 til 18) var der reception for blæsergruppen Hallali, som nu har bestået i 40 år. En del gamle blæsere var mødt op og gruppen gav prøver på sin kunnen. Kaj Lindgren sagde et par ord om blæsergruppens tilblivelse, og flere havde gamle memorabilia med. Jægerforbundet havde sendt sin lokalredaktør. Alt i alt en hyggelig reception.

 

Efter receptionen var der de traditionelle gule ærter med flæsk og pølse samt øl og snaps på foreningens regning. Vi må sige, at restaurantens nye forpagtere bestod med glans.

 

Efter spisningen kunne den egentlige generalforsamling tage sin begyndelse med 26 deltagere.

 

1. Valg af dirigent: Kim Hesel blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling: Formanden Jens Tang Christensen aflagde følgende beretning:

Vejle Jagtforening har lige nu 403 medlemmer, så det er en stor forening, og medlemstallet er stabilt.  Desværre ser vi ikke så mange af dem.

Der var ikke for god tilslutning til flugtskydningen sidste år, men dog var der god søgning til arrangementet med Rasmus Bjergegaard og til Brande-arrangementet, hvor der var 17 deltagere. Vores ihærdige flugtskydnings-koordinator Bo og resten af instruktørerne har kæmpet en brav kamp for at holde fanen højt på skydebanen, men nu har de smidt håndklædet i ringen. Det betyder, at vi lige nu ikke har nogen egentlig flugtskydnings-koordinator. Igen i år har vi så valgt at koble os på Skibet og Omegns Jagtforenings flugtskydningsarrangementer. Jeg er ikke sikker på, hvor mange af vores medlemmer, som benytter sig af det, men der skydes hver tirsdag aften, så der er masser af muligheder her.

Har vi så slet ikke flugtskydning? Jo, Bo har lovet at arrangere tre skyde-arrange-menter i år: Et Brande/Riis arrangement og to Vingsted-dage med Rasmus Bjerge-gaard. Desuden kan vi lokke med gratis pølser på grillen til disse skydninger.

På riffelsiden er situationen lidt bedre. Kim Hesel sørger som riffelkoordinator for, at der hver skyde-aften er pølser på grillen og en håndbajer, og den hyggelige stemning trækker folk til. Folk fra Skibet og omegns Jagtforening må også skyde hos os. Tage og Mogens holder fanen højt som instruktører, og nu har også Jørgen Duncan meldt sig. Der er altid god tilslutning til bukkemærke-skydningen i Nørre Snede og til feltskydningen i Borris. Jakob Færgemann står igen i år for Nørre Snede-skydningen som er den 13. april, mens Brian Hansen stadig utrætteligt tager sig af Borris-stævnet, i år den 18. maj.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores instruktører for det store arbejde de har ydet og yder. Jeg håber at de vil fortsætte dette, og at medlemmerne vil bakke op om arrangementerne.

Jagthornsblæsningen er i en god gænge under ledelse af Jørgen Thyrsted Thomsen, og Hallali kan i år fejre sit 40 års jubilæum, endda med en deltager som har været med i alle 40 år, nemlig Jørgen Duncan. Der er en stabil aktivitet med 18 blæsere.

Vores klubhus på Ribe Landevej blev i foråret malet udvendigt. Jeg vil godt takke Niels, Mogens, Jørgen, Jan og Tage for at få dette effektueret på effektiv vis. Nu mangler vi bare at male indvendigt og få det udsmykket lidt jagtligt. Skulle nogen af jer have trofæer eller andet liggende på loftet, som i evt. vil låne ud, vil det være velkomment. Vi kan også bruge en vitrine, så nogle af foreningens effekter kan blive udstillet under lås. Til gengæld for gratis husleje, skal vi afholde et jagt- og naturrelevant arrangement i efteråret for et par skoleklasser, og det håber jeg at der er nogle af jer, som vil støtte op om.

Bent Kellers jagttegnskursus har i år 11 engagerede kursister. Så må man håbe, at beståelsesprocenten bliver lidt højere i år end sidste år. Bent har ikke tænkt sig at fortsætte i det uendelige, så hvis nogen kunne have lyst til at tage over er det med snart at melde sig på banen.

Vi havde i vinterens løb planlagt tre aktivitets-aftener, men måtte desværre aflyse den ene, da bøssemager og gravør Anders Kronborg, som vi skulle besøge, blev alvorligt syg. Men vi havde en Afrika-aften i klubhuset med 12 deltagere og et besøg hos Morten Aarup med 14 deltagere, så lidt aktivitet er det blevet til.

Medlemmer af foreningen har været med til at regulere 279 rågeunger, hvilket er en nedgang fra sidste års 341. Nedgangen skyldes næppe, at der er blevet færre råger. Der har også været mulighed for at regulere skarv langs Vejle Å, men det er ikke rigtig blevet til noget. Det kræver nok en meget dedikeret indsats.

Bestyrelsen ønsker, at vi i foreningen skal gøre mere ved mårhunden, og i den anledning har vi fået bevilget to vildtkameraer af det der hedder Foreningspuljen ved Jægerforbundet – det stammer vist fra jagttegnsmidler. Målet er at få etableret nogle foderpladser, hvor mårhunde kan lokkes til, så de kan skydes eller fanges. I regi af jægerrådet er der også et initiativ i gang overfor Vejle Kommune, hvor vi forsøger at få støtte til kameraer og fælder. Udover det nævnte, vil vi forsøge at gennemføre et nyt hygiejnekursus i år.

Med de ord og håbet om godt fremmøde ved foreningens kommende aktiviteter slutter jeg hermed beretningen.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kasserer Jan Haugsted Petersen fremlagde regnskabet for 2018, som viste et overskud på driften på kr. 21.765,72, men desværre et resultat på -22.310,04 grundet tab på aktier. Set over en 5-årig periode har investeringerne dog givet et positivt afkast på ca. kr. 14.000. Bestyrelsen ønsker stadig ikke at budgettere med et overskud. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og dette blev tiltrådt. Jan gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen kun har indflydelse på lokalforeningens andel af kontingentet, som p.t. udgør kr. 95,- for et ordinært medlem. Herefter kunne budgettet for 2019 vedtages.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode: På valg var René Møgeltoft Søgaard og Carsten Sigvert. Begge blev genvalgt (Carsten in absentia).

 

7. Valg af suppleanter: Allan Mikkelsen blev valgt og Kim Hesel blev genvalgt.

 

8. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter: Ove Elvin Jensen og Tage Hansen blev genvalgt som revisorer. Som suppleanter valgtes Frans Kristensen (in absentia) og Bo Mortensen.

 

9. Eventuelt: Der blev diskuteret mårhund, vildsvin og vildsvinehegn.

 

Dirigenten Kim takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Jan Haugsted havde medbragt en fin 6-ender fra sin skov, som blev kåret til Årets Buk. Jan havde også en fin fransk 6-ender, som udløste en flaske rødvin for Årets Udenlandske Trofæ. Til tonerne af "På gensyn" fra Hallali sluttede generalforsamlingen.

 

Jens Tang Christensen

6. marts 2019Vis aktivitetskalender
Design copyright © 2010 BSM-Reklame | kode BMS-Software - administration